Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

  • uzupełniają wpisy do indeksów/ kart przebiegu studiów
  • przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie
  • rejestrują chęć przepisania oceny z zajęć WF
  • obsługują w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF

Dyżury stacjonarne pracowników dydaktycznych:

DYŻURY W POKOJU 2.8 – WRZESIEŃ 2022r.