Z czym do kogo?

Dyżury nauczycieli pok. 2.8

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

  • uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to uczynić dyżurujący wykładowca),
  • przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
  • przepisują oceny  (uznają zaliczenia z innej uczelni lub zinnego kierunku UW)
  • pomagają w innych sprawach dotyczących zajęć WF.

Dyżur lekarza pok. 2.9

Lekarz SWFiS:

  • Potwierdza długotrwałe zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarzy internistów lub lekarzy nie wymienionych poniżej. W tym przypadku student powinien zgłosić się z wypełnionym przez swojego lekarza drukiem zwolnienia. Na dyżurze przedstawione zwolnienia są jedynie weryfikowane, lekarz Studium nie wystawia zwolnień samodzielnie.

Lekarze specjaliści, od których zwolnienia (na bieżący semestr) nie wymagają potwierdzenia lekarza SWFiS: ortopeda traumatolog, kardiolog, kardiochirurg , neurolog, neurochirurg , chirurg, lekarz medycyny sportowej, psychiatra, zwolnienie po pobycie w szpitalu – wypis ze szpitala.

  • W wyjątkowych sytuacjach potwierdza zaległe zwolnienia lekarskie (bez względu na to, przez jakiego lekarza zostały wystawione).

Dyżur Dyrektora ds. Studenckich pok. 2.6

Dyrektor ds. Studenckich:

  • Może zaliczyć obowiązkowe zajęcia WF studentowi uprawiającemu sport na poziomie szkolenia centralnego (kadra narodowa, kadra uniwersjadowa), który okaże dokument potwierdzający jego czynne uprawianie sportu wystawiony przez odpowiedni Polski Związek Sportowy. (Zobacz także: zwolnienia Dyrektora ds. Studenckich)
  • Może zaliczyć obowiązkowe zajęcia WF studentowi odbywającemu zajęcia w danym semestrze poza granicami Polski, jeśli okaże dokument potwierdzający ilość odbytych godzin, dyscyplinę sportową i semestr, w którym się odbywały. (Zobacz także: zwolnienia Dyrektora ds. Studenckich)
  • W wyjątkowych sytuacjach może skierować studenta trzeciego roku na przyspieszony kurs uzupełniający jeden semestr WF-u.
  • Rozwiązuje inne sprawy studenckie.