Zwolnienia Dyrektora ds. Studenckich

W niżej wymienionych przypadkach NIE NALEŻY REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA!

1. Studenci uprawiający sport na poziomie szkolenia centralnego
Zgodnie z zasadami zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne Dyrektor ds. Studenckich ma możliwość zaliczyć obowiązkowe zajęcia WF studentowi uprawiającemu sport na poziomie szkolenia centralnego (kadra narodowa, kadra uniwersjadowa), który okaże zaświadczenie potwierdzające jego czynne uprawianie sportu wystawione przez odpowiedni Polski Związek Sportowy. Takie zaliczenie pojawi się w systemie USOS w ”decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Innych sportowców zapraszamy na zajęcia.

2. Studenci odbywający WF za granicą
Studenci odbywający zajęcia w danym semestrze poza granicami Polski mogą zaliczyć obowiązkowe zajęcia WF w miejscu studiowania, jeśli po powrocie do kraju okażą Dyrektorowi ds. studenckich SWFiS zaświadczenie potwierdzające ilość odbytych godzin, dyscyplinę sportową i semestr, w którym się odbywały. Takie zaliczenie pojawi w „decyzjach” jako decyzja Dyrektora (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja).

Dyrektor ds. studenckich SWFiS nie stawia studentom wymagań programowych dotyczących obowiązkowych zajęć WF (reguluje to Uchwała Senatu UW), nie może więc zmniejszyć studentowi liczby obowiązkowych zajęć WF.

Dyrektor ds. studenckich SWFiS nie zwalnia z zajęć i nie zalicza ich na podstawie innych dokumentów – np. zaświadczeń z klubów, karnetów z obiektów sportowych, dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia sportowe, rachunków i zaświadczeń potwierdzających regularne uczestnictwo w innych zajęciach sportowych.